Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Podmínky zkoušek pro udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav (podle ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.)

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. zajistí pozemkový úřad (pobočka krajského pozemkového úřadu) odborné zpracování návrhu pozemkových úprav, které mohou provádět pouze fyzické osoby odborně způsobilé k projektování pozemkových úprav. Tuto odbornou způsobilost prokazují fyzické osoby oprávněním o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav, tzn. pravomocným rozhodnutím vydaným v souladu s  ust. § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Zkoušky odborné způsobilosti a jejich organizaci zabezpečuje Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“).

 

Postup

Zájemce o úřední oprávnění musí nejprve u SPÚ podat žádost na předepsaném tiskopise, splnit zákonem stanovené podmínky a následně úspěšně složit zkoušku odborné způsobilosti.  Na tomto základě SPÚ vydá žadateli rozhodnutí o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav.

 

Zkouška

Vlastní zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. Úspěšné absolvování písemného testu je podmínkou dalšího pokračování ve zkoušce. Ke zkoušce předloží každý uchazeč jeden návrh komplexních pozemkových úprav, který sám zpracoval nebo se na jeho zpracování podstatnou měrou podílel. Předkládaný návrh komplexních pozemkových úprav musí být v době podání žádosti alespoň ve fázi již pravomocně schváleného návrhu. Pokud jsou ke zkoušce předkládány zcela ukončené návrhy komplexních pozemkových úprav, nesmí být v době konání zkoušek starší 2 let, tzn., že od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv nesmí uplynout více než 2 roky. Výjimku tvoří případy opakování zkoušky, kdy uchazeč může předložit návrh komplexních pozemkových úprav, který není starší 3 let.

 

Dokumentace se předkládá v souladu s přílohou vyhlášky o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, platné v době vyhotovování projektu (průvodní list, souhrnná zpráva, soupis nároků, plán společných zařízení, technická zpráva, dokumentace technického řešení a návrh nového uspořádání pozemků – vše v písemném i grafickém provedení). Součástí předkládané dokumentace nejsou dokumenty vyhotovené pobočkou krajského pozemkového úřadu při vedení správního řízení o pozemkových úpravách. Součástí předkládané dokumentace je seznam předávaných dokladů. Předkládaná projektová dokumentace musí být řádně ověřena držitelem úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav.

 

Písemný test se koná před zahájením ústní zkoušky. V průběhu zpracování testu nejsou uchazeči oprávněni využívat žádných pomůcek včetně mobilních telefonů a vzdalovat se ze zkušební místnosti bez souhlasu dohlížející osoby. Limit pro vypracování písemného testu, který obsahuje 50 otázek, je 90 minut. Po ukončení písemného testu bude provedeno vyhodnocení odpovědí jednotlivých uchazečů. Výsledky písemného testu jsou jednotlivým uchazečům oznamovány bezprostředně před zahájením ústní zkoušky.

 

Při ústní zkoušce uchazeč obhajuje zpracování předkládaného návrhu komplexních pozemkových úprav a členové zkušební komise mohou uchazeči klást otázky, týkající se jak předkládaného projektu, tak i otázky z oblastí vyjmenovaných v § 18 odst. 9 zákona (viz okruh otázek ke zkoušce).

 

Hodnocení

Výsledné hodnocení zkoušky se skládá z výsledku testu a ústní zkoušky s přihlédnutím k posudku pobočky krajského pozemkového úřadu na předložený projekt. Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny známkami:

1 – výborně

2 – velmi dobře

3 – dobře

4 – neprospěl

O výsledku zkoušky je uchazeč informován v den konání zkoušky.

 

Uchazeč, který zkoušku nesloží, je oprávněn ji jednou opakovat, a to do 2 let od neúspěšného konání zkoušky. Pokud ani v tomto termínu zkoušku opakovaně nesloží, může podat novou žádost až po uplynutí 5 let od neúspěšného konání opakované zkoušky (ust. § 18 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.).

 

Podle ust. § 18 odst. 14 zákona č. 139/2002 Sb. vede SPÚ pro interní potřebu seznam fyzických osob, kterým bylo uděleno úřední oprávnění. Držitel úředního oprávnění je povinen sdělit SPÚ změnu příjmení a adresy.

 

 

 

Informace o podmínkách udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav poskytuje:

Ing. Vladimír Vojtíšek, tel.: 729 922 508, e-mail: v.vojtisek@spucr.cz  

 

Přílohy Poslední aktualizace
Jednací řád ke zkouškám odborné způs. k projednání PÚ ve znění změny č. 2 27.4.2017
Okruhy otázek ke zkoušce od 2017 31.7.2017
Vyznačení doložky právní moci 16.3.2017
Zkoušky odborné způsobilosti v roce 2017 16.3.2017
Žádost o udělení úředního oprávnění 16.3.2017

Přečteno: 11897x

Tisk